Schaltfläche Handy +49 40 22 63 46 18 Mo - Fr 7:30 - 17:00
Schlatfläche E-Shopstyle= Besuchen Sie
unseren E-Shop »

Momentan arbeiten wir intensiv an der deutschen Übersetzung der Garantiebedingungen, bitte um etwas Geduld. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis - das GARDEON Team

Garantie- und Reklamationsbedingungen

Internetový obchod na adrese www.gardeon.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou 3PO SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur, IČO: 47 033 291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58559/L (ďalej len „dodávateľ”).

Kontaktné údaje na dodávateľa:

Názov: 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur

Tel. číslo: 0903 18 18 18

E-mailová adresa: info@gardeon.sk

V tomto reklamačnom poriadku je zhrnutý postup pri uplatňovaní reklamácií spotrebiteľmi a ich vybavovaní. Tento reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o. V tomto reklamačnom poriadku je zhrnutý postup pri uplatňovaní reklamácií spotrebiteľmi a ich vybavovaní. Informácie o reklamáciách nájdete tiež vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o. a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Reklamačný formulár

  Za čo nesieme zodpovednosť?

  Spoločnosť 3PO SLOVAKIA, s.r.o. zodpovedá za to, že vec má v dobe prevzatia objednávateľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilá k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu. 3PO SLOVAKIA, s.r.o. zodpovedá za vady na veci, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky. Reklamovať môžete tiež služby, ktoré sme Vám poskytli.

  Záručná doba na tovar podľa kúpnej zmluvy je 24 mesiacov, ak ide o zmluvu o montáži stavby, záručná doba na stavbu je 3 roky (pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovená dlhšia záručná doba). Ak ide o dodanie použitej veci, záručná doba je 12 mesiacov.

  Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené a plynutie pokračuje po ukončení reklamačného konania.

  Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou veci, t. j. dobou, počas ktorej môže vec alebo jej súčasti pri správnom užívaní a údržbe vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a intenzite užívania, vydržať. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako je záručná doba. 

  Za aké vady nezodpovedáme?

  Spoločnosť 3PO SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, najmä:

  ▪ mechanickým poškodením jednotlivých elementov veci,

  ▪ chybným alebo nedbalým zaobchádzaním s vecou,

  ▪ preťažením veci,

  ▪ nevhodným prevádzkovým prostredím,

  ▪ podkladom pod stavbou zhotoveným v rozpore s bodmi 4.4.2 a 4.4.3 VOP,

  ▪ akýmkoľvek ďalším nesprávnym a nevhodným mechanickým zásahom do veci.

  3PO SLOVAKIA, s.r.o. rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností objednávateľa súvisiacich s využitím veci, ktoré na nej vznikli po prechode nebezpečenstva škody na veci, ako aj za vady vzniknuté v dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb.

  Stavby zhotovené z komponentov dodávaných spoločnosťou 3PO SLOVAKIA, s.r.o. sú oceľové, nie sú vodotesné a 3PO SLOVAKIA, s.r.o. nie je zodpovedná za fyzikálny jav zvaný kondenzácia, ani za prienik vody do stavieb v priestore medzi spodnou hranou steny stavby a podkladom, ktorý si zhotovuje objednávateľ, ani za prienik vody v priestore medzi tesnením sekcionálnej garážovej brány a podkladom. Taktiež nepatrné rozmerové odchýlky sú výrobne technicky podmienené a nie sú kvalifikované ako nedostatok veci. V prípade, že sa preukáže, že reklamovaná vada príčinne súvisí s vlastnosťami podľa predchádzajúcich viet, bude reklamácia zamietnutá.

  Na veci sa môžu ukázať nasledovné javy a vlastnosti, za ktoré spoločnosť 3PO SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá ako za vady:

  – nepravidelná zrnitosť omietky (na rôznych miestach na vonkajšej strane stien montovanej stavby s omietkou sa môže nachádzať nepravidelná zrnitosť omietky),

  – pretŕčanie spojovacích skrutiek,

  – zatekanie medzi spodnou hranou steny montovanej stavby a podkladom pod montovanou stavbou,

  – vytváranie kondenzačných kvapiek na strope. 

  Využívanie montovanej stavby dodanej spoločnosťou 3PO SLOVAKIA s.r.o. na nevhodný účel môže nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť montovanej stavby vrátane jej súčastí. V prípade montáže či demontáže montovanej stavby objednávateľom alebo treťou osobou nenesie spoločnosť 3PO SLOVAKIA s.r.o. zodpovednosť za vady vzniknuté v súvislosti s nesprávnou montážou či demontážou montovanej stavby. 

  Záruka sa nevzťahuje na škody na dodaných dieloch, ktoré podliehajú predčasnému opotrebovaniu v dôsledku svojho namáhania, vadných inštalačných alebo montážnych prác tretích osôb a chybného uvedenia do prevádzky alebo chybného a nedbanlivostného zaobchádzania v dôsledku neodborného namáhania na základe zlých alebo neskorších ochranných náterov na základných náteroch alebo inej povrchovej ochrane v dôsledku vonkajších atmosférických vplyvov, zmien alebo opráv, ktoré boli vykonané objednávateľom alebo tretími osobami bez súhlasu spoločnosti 3PO SLOVAKIA s.r.o. a na stálosť farebných náterových vrstiev. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody na náteroch základnej farby, základných náterových vrstvách, ktoré vznikli dopravou, montážou alebo inou manipuláciou objednávateľa alebo tretej osoby.

  Reklamácia nebude uznaná ako oprávnená ani v prípade, ak sa týka vady, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, alebo ak ide o použitú vec a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec alebo jej súčasti pri prevzatí objednávateľom. 

  Ako postupovať po zistení vady?

  Bezodkladne po zistení vád, ktoré chcete reklamovať, tieto vady oznámte spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o. Môžete tak urobiť osobne v sídle našej spoločnosti na adrese: Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur, písomne na adresu sídla našej spoločnosti, elektronicky na adrese: info@gardeon.sk alebo telefonicky na tel.č. 0903 18 18 18 a uviesť: číslo objednávky a popis vady (ako sa prejavuje). Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je vhodné, aby ste k reklamácii priložili detailnú fotodokumentáciu vady a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude s 3PO SLOVAKIA, s.r.o. komunikovať za účelom vybavenia reklamácie. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, pretože ďalšie používanie veci môže zapríčiniť prehĺbenie vady a/alebo znehodnotenie veci.

  Reklamáciu môžete uplatniť napríklad vyplnením a odoslaním formulára, ktorý nájdete na našej stránke v sekcií Dokumenty na stiahnutie. 

  Po tom, ako uplatníte reklamáciu:

  – zamestnanec 3PO SLOVAKIA, s.r.o. alebo určená osoba vás poučí o vašich právach podľa všeobecného predpisu;

  – na základe vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka si uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci na mieste plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie;

  – po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Pri uplatnení reklamácie vám vydáme potvrdenie.

  Ak nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie, máte právo od zmluvy odstúpiť alebo žiadať výmenu veci za novú.

  Za účelom náležitého objasnenia reklamácie niekedy potrebujeme vykonať obhliadku veci a vady, a to aj za vašej účasti (prípadne za účasti vami poverenej osoby). Termín tejto obhliadky si s vami dohodneme. V prípade, ak neodôvodnene neumožníte vykonať obhliadku, reklamačné konanie nebude môcť byť začaté a vybavené. Začatie reklamačného konania je podmienené preukázaním sa o kúpe veci alebo služby a dodaním, resp. sprístupnením veci spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o. alebo ním určenej osobe.

  Ako môže byť reklamácia vybavená?

  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bez zbytočného odkladu takú vadu odstránime. Presný termín odstránenia si dohodneme podľa vašich aj našich možností. Namiesto odstránenia vady môžeme vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti, a rovnako tak aj vy nám môžete navrhnúť radšej výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, avšak len ak nám takou výmenou nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu veci alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy máte aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôžete vec riadne užívať. 

  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, teda také, ktoré nebránia užívaniu veci, máte právo na primeranú zľavu z ceny plnenia.

  Vaše vyššie uvedené práva z vád zanikajú, ak vzniknuté vady neoznámite riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  Reklamačné konanie je ukončené odovzdaním opravenej veci, výmenou veci, vrátením ceny plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny plnenia, za vybavenie reklamácie sa považuje tiež písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

  Aký je postup pri zamietnutí reklamácie?

  Postup pri zamietnutí reklamácie stanovuje zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Ak reklamáciu uplatníte počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od vás nemôžeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

  Ak reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy a my ju zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie vám uvedieme, komu môžete zaslať vec (tovar) na odborné posúdenie. Ak je vec zaslaná na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie sme povinní vám uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

  Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

  Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@gardeon.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým sme vybavili vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Ak odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, resp. dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  V Turčianskom Ďure, dňa 7.1.2019